Trix Organizer 7 Facilities Management

Programpaket för fastighetsförvaltning av teknisk information

Fastighetsförvaltarens effektivaste utrymmes- och utrustningshantering

Trix Organizer 7 Facilities Management Selection skapar fullständig kontroll över fastighetens utrymmen och utrustningar, ger en effektiv hantering av dessa samt en optimal och säker lagring av informationen.

Trix Organizer 7 Facilities Management Selection består av utvalda programfunktioner för effektivt hantering av fastighetsförvaltning av teknisk information.

Beskrivning

Beskrivning

Grunden till en bra branschlösning är Trix Organizer 7 Facilities Management Selection, bestående av Trix Organizer 7 kompletterad och förinställd för fastighetsförvaltning. Den ger fastighetsförvaltaren en verktygslåda för att hantera dokument och information om fastigheter. Utgångspunkten är de utrymmen som är själva kärnan i fastighetsförvaltningen. Dessa kan förses med olika egenskaper, användas för att grafiskt på ritningen skapa hyres- och städkontrakt och användas för olika grafiska rapporter, exempelvis för energideklarationer eller brandutrymningsplaner. Det finns också verktyg för att sätta in symboler som skall redovisa positioner för olika typer av utrustningar, exempelvis brandsläckare.

Skapa utrymmen

Oavsett om ritningen är skannad eller är en modern cad-fil, kan utrymmen skapas ovanpå den. Utrymmen kan skapas på många olika sätt, det är möjligt att importera utrymmesbeskrivningar och cad-filer från en projektering. Eller att rita om pappersritningar till moderna cad-modeller och samtidigt skapa alla utrymmen. Dessa utrymmen har alltid areauppgifterna automatiskt från början, enligt valfria standarder. Det är också möjligt att 3D-mäta byggnaden direkt och på så sätt skapa informationen.
Utrymmen redovisas grafiskt på ritningen, och med Trix Organizer 7 Facilities Management Selection kan dessa förses en rumsidentitet och namn samt olika egenskaper. Alla slags typer av egenskaper kan kopplas, exempelvis verksamhets- och funktionsuppgifter, temperaturklassning eller kostnadskoder. Genom att koppla egenskaperna till olika redovisande färger och mönster, kan omfattningen av egenskaperna enkelt betraktas grafiskt var för sig. Då syns eventuella fel tydligare än om de redovisas i en tabell. På så sätt kan utrymmen hanteras som viktiga delar i förvaltningen, tydligt synliga via de olika grafiska rapporterna.

Koppla till kontrakt

Utrymmen kan grupperas till olika omfattningar som skapar exempelvis kontraktsförslag. Dessa kan i sin tur utgöra underlag för kontrakt, exempelvis genom att överföras till ett ekonomisystem för kontrakthantering och debitering. Kontrakt kan vara såväl hyres- som städ-kontrakt, eller dokumentering av städfrekvenser och liknande.

Koppla till utrustningar

Utrustningar kan registreras och kopplas till utrymmen, eller till symboler. Det finns symboler som kan sättas in på ritningen, för att redovisa utrustningens position. Symbolen kopplas till utrustningsdatabasen, som kan hantera olika typer av utrustningar och komponenter, exempelvis brandsläckare eller fläktmotorer. Dessa utrustnings- och komponenttyper kan förses med olika egenskaper, som kan användas för att söka och hitta den aktuella symbolen direkt på ritningen. Eller kopplas till externa system för drift- och underhåll. Informationen läggs ovanpå ritningen och påverkar inte ritningens original.
Utrustningar kan hanteras på många sätt, både för planering och för felsökning, exempelvis via en arbetsorder.

Skapa lägenhetsskisser för uthyrning

Lägenhetsskisser kan genereras utifrån en ritning, skisserna kan länkas ihop med ett externt uthyrningssystem, exempelvis bostadsuthyrning på webben. Lägenhetsskisserna är arkiverade i Trix Organizer 7 Facilities Management Selection och behöver inte kopieras till ett annat system. Det externa systemet frågar helt enkelt Trix Organizer 7 Facilities Management Selection varje gång någon vill se aktuell skiss. Om en ritning rättas, kommer även skissen att rättas, så ingen uppdatering av det externa systemet är nödvändig eftersom informationen finns på ett ställe. Skisserna består av en miniatyr och en översiktsskiss försedd med skalstock som ger möjlighet att mäta på den.

Koppla till fastighetssystem

Trix Organizer 7 Facilities Management Selection kan kopplas samman med moderna fastighets- och verksamhetssystem. Informationen flödar fritt i realtid mellan systemen och ritningen blir ett fönster till all fastighetsrelaterad information.

Flera presentationssätt

Informationen kan visas och behandlas i fönster eller listor, och exempelvis sorteras med hjälp av de egenskaper som finns tillgängliga. Fastighetsinformationen från andra system kan ses i form av grafisk representation om utrymmets lokalisering, hyres- eller städkontrakt och städfrekvens samt städområde, snöröjning eller definitioner av ytmaterial. Eller som energideklarationer och mycket mer. Utrustningar och komponenterna kan placeras ut som symbolrepresentationer för att återge en placering i verkligheten.
Trix Organizer 7 Facilities Management Selection underlättar och stödjer behovet av att grafiskt se vilka kontrakt och utrymmen som finns tillgängliga i verksamheten. Eftersom kopplingen är dynamisk så att data direkt hämtas från alla förvaltande system kommer förändringar att direkt slå igenom för alla användare, exempelvis när ett kontrakt skapas eller förändras.

Enklare se informationen grafiskt

Det är enklare att grafiskt se status på olika utrymmen och utrustningar jämfört med via en lista på traditionellt sätt. Detta är exempelvis aktuellt vid kontroll av att allting stämmer överens, eller vid drift- och underhåll, där en arbetsorder beskriver ett underhållsbehov och ritningen visar var utrustningen finns.

Kundnytta

Kundnytta

Trix Organizer 7 Facility Management Selection skapar god ordning på strategisk information, ger utökad och kontrollerad tillgång till information om utrymmen och utrustningar. Besparingar i form av minskad tid för återsökning av information är dramatisk. Nya förenklade arbetsprocesser skapar möjlighet till slimmade organisationer och bättre informationskontroll.

Affärsprocesser i fokus

Med Trix Organizer 7 Facility Management Selection kan ett antal viktiga affärsprocesser stödjas, framförallt kring informationshanteringen.

Support till hyresgäster

Hyresgästen gör en felanmälan, utrymmes- och utrustningsinformationen används för att skapa en arbetsorder, med länk till relevant information. Underlag för förändringsarbeten skapas när arbetet utförs.

Allokering av utrymmen

De utrymmen som utgör kärnan i verksamheten, används för att skapa hyreskontrakt eller liknande. Nyttjandegraden kan maximeras genom att de grafiska rapporterna tydligt visar tillgången på fastigheternas utrymmen. Och ritningarna blir ett fönster till informationen genom att den är länkad vidare.

Planera för förändring och underhåll

De noteringar och påvisade fel som samlats in, skapar ett underlag för en åtgärdsplanering som görs utifrån ritningen och den tillhörande informationen. En standardisering av rumstyper och nyckeltal skapas, och kopplas till utrymmen eller kontrakt, och kan användas för planering och underhåll.

Genomföra ny- och ombyggnad

Ritningarna och den tillhörande informationen kan användas för att skapa underlag för ny- och omprojektering. Underlagen checkas ut och revideras med stöd och under kontroll av Trix Organizer 7 Facility Management Selection. Hela byggprojektet kan administreras avseende förvaltningsinformationen.

Funktioner

Funktioner

Här är ett urval av funktioner:
Skapa identifierbara utrymmen på en ritning
Sätta in symbol som representerar en viss utrustning på en ritning
Sökning och rapportering grafiskt med ritningen som grund
Konfigurera egenskapsfält för olika objekttyper efter eget behov
Koppla till externa system och synkronisera egenskaper
Lagra dokument från externa system

Skärmskott
Teknik

Teknik

Trix Organizer 7 Facilities Management kan förses med en valfri uppsättning egenskaper, kopplade till byggnadsverk, utrymmen och utrustningar. Dessa uppsättningar kan, och bör, matchas mot aktuella standarder inom BIM, exempelvis fi2xml, och utgå från aktuellt behov. Naturligtvis kan uppsättningen förändras över tiden, även om en genomtänkt struktur skall ingå från början.

Eftersom uppsättningen av egenskaper är valfri kan flera olika krav tillgodoses, både kundkrav och branschkrav.
Styrkan ligger framförallt att samtliga egenskaper kan presenteras på de olika ritningarna, som därmed ligger till grund för presentationen i grafiskt läge.

Med det finns så olika individer som köper online och på samma sätt undersöker internetmarknaden, har det blivit pretty känt att köpa mediciner online. Vår article lyfter fram de viktigaste insignier på erektil dysfunction för att hjälpa patienter och de som älskar dem känner igen behovet av yrkesmässig bidra för att affär sina problem. Många enskilda personer frågar om vad är viagra. Ämnen som ”erektil problem” är mycket populära för förra året. En av de bästa behandlingarna för impotens är Sildenafil Citrate. Vad är den mest betydelsefulla informationen du måste studera om Viagra? En ny recension om viagra biverkningar”fann att människors övergripande problem med sexuella hälso är ED. En vetenskaplig granskning fann att bara 14 procent av patienterna som tog Wellbutrin hade sexuell dysfunction. Dessutom Sildenafil Citratbuffert kan också användas för att lösa något annat klagomål som bestämts av din apotekare.