Trix ProjectAccess 7

Trix ProjectAccess 7 är en projektsite, där in- och utleveranser av dokumentfiler sker och där all nödvändig projektadministration görs. Tanken bakom Trix ProjectAccess 7 är att smidigare kunna hantera den digitala dokumentationen i samband med förändringar, som görs av externa parter. Genom att tillåta dem att logga in i projektarkivet via internet, kan hela hanteringen förenklas och bli kvalitativt bättre. Och spara mycket tid genom att ta bort okontrollerad kopiering och distribution av filer. Vid inleveranserna ser systemet till att dokumentfilerna levereras på ett sätt där god ordning premieras.

Beskrivning

Beskrivning av Trix ProjectAccess 7

Trix ProjectAccess 7 är en produkt som skapar möjlighet för externa medarbetare att hämta och leverera filer i samband med förändringsarbeten. Dessa sker nästan uteslutande i projektform, där medarbetarna kommer från bäst lämpad organisation och är geografiskt spridda.
Trix ProjectAccess 7 skapar projektorienterade strukturer, som olika instanser för objekt, etapper, milstolpar eller liknande processobjekt. Dokumenten checkas ut från arkivet i syfte att de skall kunna förändras utan att gällande revisioner påverkas under projektarbetets gång. All nödvändig projektadministration göras, exempelvis arkivera projektets dokumentation som mötesprotokoll och styrbeskrivningar.

Vid avslutat projekt checkas den kontrollerade och godkända dokumentationen in i förvaltningsarkivet igen. Kvar i projektstrukturen kan projektets dokumentation slutarkiveras, för framtida spårbarhet.

Effektiviserar projektarbetet

Trix ProjectAccess 7 effektiviserar dina projekt genom att flytta dokument från förvaltningsarkivet till en separat projektstruktur, anpassad för varje projekts förutsättningar. Detta innebär att dokumentationen i projektet kan organiseras efter rådande behov och överenskommelser, och kontrolleras löpande fram tills att arbetet är klart. Då granskas och godkänns den reviderade dokumentationen och flyttas in till förvaltningsarkivet igen. Och allt sker digitalt!

Dela information i projektet

Projektet kan dela information via Trix ProjectAccess 7. Det görs exempelvis via en struktur som exempelvis består av processobjekt, som skeden, milstolpar eller huvudaktiviteter. Dessa skall spegla aktuell projektplan för att stödja god ordning och reda i projektets dokumenthantering. Under varje processobjekt kan ett filträd skapas, avsett att användas för att utbyta och förmedla filer i projektet. Filträdet används som en arbetsyta före den formella inleveransen till aktuellt processobjekt. Externa användare kan samverka på ett effektivt sätt fram till nästa inleverans och sedan överlämna all dokumentation med full kontroll, genom en incheckning. Och förvaltaren kan starta intern behandling och kontroll.

Gör dokumenten tillgängliga via webben

Trix ProjectAccess 7 gör dina dokument tillgängliga online för externa användare. Dokument kan checkas ut så att revideringsarbetet kan genomföras utan att originalen i arkivet påverkas, och utan att den pågående förvaltningsverksamheten störs. Du sparar arbetstid genom att låta externa användare att följa en gemensam uppsättning regler och hela hanteringen kan förenklas, bli kvalitativ bättre och tidsödande moment kan elimineras. Och du får dina dokument levererade direkt till ditt arkiv, inte via cd-skivor med tveksam ordning eller via överfyllda e-postsystem.

Inleveranskontroller

Trix ProjectAccess 7 innehåller funktioner för att hantera den interna leveranskontrollen. Alla nya och reviderade dokument skall granskas och godkännas innan de kan accepteras. Detta görs i den formella delen i Trix Organizer Project Access och innebär att kontrollprocessen kan kopplas till leveransgodkännanden i projektet. Inleveranskontrollen görs med stöd av de krav som anges i svensk standard och svenska rekommendationer, exempelvis Bygghandlingar 90, del 8 och den internationella standarden SS-EN 82 045. Till dessa standarder har vi vår Trix Leveransspecifikation som fokuserar på speciellt viktiga krav vid inleveranser. Detta är en stor fördel i kvalitetsarbetet och stödjer moderna metoder rörande digitala leveranskontroller.

BIM i förvaltningen

Trix ProjectAccess 7 hanterar även inleveranser av BIM-information, exempelvis xml-filer med objektsinformation som utrymmesdefinitioner eller komponenter. Särskilda funktioner kan hantera denna typ av objekt i enlighet med svensk standardrekommendation Bygghandlingar 90, del 8.

Kundnytta

Kundnytta

Trix ProjectAccess 7 höjer avsevärt kvaliteten på inlämnad dokumentation genom att systemet tvingar dokumentleverantörerna att registrera rätt från början. Allt eget arbete med att i efterhand sortera skräpiga filstrukturer elimineras.

God ordning som det skall vara

Ditt behov av stringent informationshantering stöds, mestadels med hjälp av en leveransspecifikation som grund. Alla parter måste följa en uppsättning regler, som minskar onödigt efterarbete. Inlevererat material är redan från början sorterat och strukturerat enligt överenskommelse. Vid inleveranser ser systemet till att dokumentfilerna levereras på ett sätt där god ordning premieras, exempelvis att nödvändiga sorteringsuppgifter anges.

Kostnader för kopiering och externa sajter minskas

Genom att eliminera behovet av kopiering och distribution av filer via andra sajter, sparas mycket tid. Tanken bakom Trix ProjectAccess 7 är att smidigare kunna hantera den digitala dokumentationen i samband med förändringar, som görs av externa parter.

Fokusera på informationen, inte filerna

Behovet av den interna arbetsinsatsen blir mer fokuserad på informationsinnehållet än på filadministration. Genom funktioner i Trix ProjectAccess 7 kan dokumentfilerna kontrolleras med avseende på intern filstruktur och filrelationer. Eventuella justeringar kan göras innan dokumentationen lämnas tillbaks till förvaltningen. Även formella godkännandeprocesser kan genomföras, exempelvis för att uppfylla formella krav på godkännanden före betalning av utfört arbete.

För alla slags partners

Alla slags partners i verksamheten kan dra nytta av att dela dokument. Även en servicepartner kan tillåtas komma åt och uppdatera dokumentation för en viss serviceåtgärd. Här är några exempel:
Projekt med ramavtalade samarbetspartner, som arbetar med flera objekt
Projekt med totalentreprenörer (ansvaret ligger utanför den egna organisationen)
Drift- och underhållsarbeten i egen regi och i mindre omfattning
Drift- och underhållsarbeten via extern part som bara får tillgång till avtalade objekt

Viktiga fördelar med Trix Organizer Project Access:
Du får fullständig kontroll på ut- och inlevererade filer i projekten
Du får tillgång till moderna verktyg
Du slipper cd-skivor fulla med filer att sortera
Du får högre kvalitet på inkommande information i projekten
Du slipper betala för olika projektsajter, du har en inbyggd i förvaltningssystemet
Du kan hantera både dokument och objektinformation för BIM
Du kan arbeta med externa användare över internet
Du kan arbeta med egna eller externa informationssamordnare

Funktioner

Funktioner för informationssamordnaren

Trix ProjectAccess 7 har verktyg för att kunna hantera förändringar av dokument och information under kontrollerade former, samtidigt som föregående revisioner hela tiden finns tillgängligt på sin normala arkivplats i förvaltningsarkivet. Alla leveranser loggas i anslagstavlan som automatiska meddelanden, vilket skapar spårbarhet. Informationssamordnaren kan administrera och få överblick över alla pågående projekt och användare. Interna kontroller kan ske löpande eller senast när informationen återkommer och skall checkas in i arkivet igen. Granskning och godkännanden kan föregå betalningar och färdiga dokument checkas in i förvaltningsarkivet igen.
innehåller en rad verktyg för att hantera projektets filer, exempelvis verktyg för hantering och kontroll av cad-filer med sina externa referensfiler, även möjlighet att redigera dessa, verktyg för att granska och låsa godkända filer samt för att länka nya och mycket annat.

Funktioner för externa användare

Externa användaren delar filer med andra, levererar filer, checkar in och ut filer befintliga filer och distribuerar information tillprojektet. Filer kan också visas och kommenteras genom den inbyggda dokumentvisare (viewer) med rödändringsfunktioner. En enklare användning kan också erbjudas de externa som endast vill se men inte kunna ändra filer, eller hämta en kopia och skriva ut den hos kopieringsföretag. Det finns också funktioner för meddelanden i form av en anslagstavla per projekt, och för distributionslistor.

Urval

Här är ett urval av funktioner:
Ladda upp nya filer och ned kopior av filer
Skapa meddelanden av olika typer
Checka in och ut filer till projektarkivet för formell leverans
Kontrollera filer
Granska och godkänna filer
Låsa filer
Distribuera information
Skapa mallar för projektstrukturer
Titta på filer i dokumentvisaren (viewern)
Dela synpunkter genom rödändringar på filerna

Skärmskott
Teknik

Teknik

Trix ProjectAccess 7 arbetar i samma databas som det interna förvaltningsarkivet, men i olika tabeller. Detta eliminerar behovet av stora volymer av filer som kopieras fram och tillbaks. Det är möjligt att installera Trix ProjectAccess 7 på en separat server utanför domänen i syfte att undvika att externa får otillåten tillgång.

Det finns en ren filarea som kan appliceras valfritt i varje projektträd och användas för utbyte av filer. Filarean har samma grundfunktioner som filsystemet, men lagras i databasen, dock med mindre krav på metadata. Syftet är att förenkla filleveranserna och istället fokusera på informationen kring dessa. Dokumenten och filerna kan sedan från filarean till projektarkivet då den formella leveransen sker. Allt detta sker på servern.

Trix ProjectAccess 7 baseras på webb-teknik, så på klientdatorn krävs endast valfri nätbläddrare som följer W3C-standarden, exempelvis senaste Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome eller Apple Safari. Detta fungerar också på mobila enheter som surfplattor och smarta mobiltelefoner.

Användargränssnittet är nytt och modernt och följer Microsoft Office 2013 med ribbon-menyer.

Licensiering

Licensiering

Trix Systems License Manager ger dig direkt kontroll över dina Trix-licenser, och ger dig en snabb överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används. Det är möjligt att administrera licenserna, exempelvis omfördela licenser eller ändra antalet licenser genom att tillföra nya licenskoder.

Klienttyper

Trix ProjectAccess 7 har flera olika klienttyper som innehåller olika uppsättningar av funktioner. Syftet är att erbjuda prisvärda paket med funktioner, för olika ändamål och användare.

Trix ProjectAccess 7 EasyEdit (redigera och enkel administration) innehåller funktioner som enklare redigering, göra rödändringar och noteringar, inläggning av data eller utcheckning av dokument och är avsedd för den som behöver göra enklare arbeten med att ändra och administrera dokument.

Trix ProjectAccess 7 EasyView (söka, visa och skriva ut) är en lättanvänd granskningsklient som tillåter dig att söka upp dokument, granska dem, göra rödändringar och noteringar och därefter skriva ut dem. Med denna klient kan du inte göra ändringar i dokumentoriginalen.

Trix ProjectAccess 7 LightView (söka och visa) innehåller funktioner för att söka och visa. Den är avsedd för väldigt enkel tillgång till informationen där syftet är att bara söka och visa.

Eftersom det finns så övriga individer som köper online och på samma sätt utforskar internetmarknaden, har det blivit ganska känt att köpa mediciner online. Vår artikel lyfter fram de viktigaste gradbeteckningen på erektions dysfunktion för att hjälpa patienter och de som älskar dem känner igen behovet av professionell hjälp för att affär sina problem. Många individer frågar om vad är viagra. Ämnen som ”erektions problem” är mycket populära för förra året. En av de mesta behandlingarna för maktlöshet är Sildenafil Citrate. Vad är den mest betydelsefulla informationen du måste studera om Viagra? En ny recension om viagra biverkningar”fann att människors vanligaste problem med sexuella hälso är ED. En vetenskaplig granskning fann att bara 14 procent av patienterna som tog Wellbutrin hade sexuell dysfunction. Dessutom Sildenafil Citrate kan också användas för att lösa nĺgot annat klagomål som bestämts av din farmaceuter.